Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:08

Ωΐδιο τομάτας

Επιστημονικό όνομα: Leveillula taurica, Erysiphaceae, Erysiphales, Pyrenouycetes, Ασκομύκητες

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:07

Ωΐδιο αμπελιού

Επιστημονικό όνομα: Uncinula necator, ατελής μορφή Oidium tuckeri, Erysiphaceae, Ασκομύκητες
Άλλο όνομα: Στάχτωμα, θειαφασθένεια, χολέρα, μπάστρα, μπασαράς, αλευράς, λόβα, σιναπίδι, Powdery Mildew

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:07

Ωΐδιο αγγουριάς

Επιστημονικό όνομα: Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica, Erysiphaceae, Erysiphales, Ασκομύκητες
Άλλο όνομα: Powdery Mildews

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 21:04

Φόμοψη ή εξκορίωση αμπέλου

Επιστημονικό όνομα: Phomopsis viticola συν. Phoma viticola, Phomopsis ampelopsidis Fusicoccum viticolum, Coelomycetes, Αδηλομύκητες

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:53

Σηψιρριζία από σκληρωτίαση

Επιστημονικό όνομα: Corticium rolfsii συν. Athelia rolfsii, Pellicularia rolfsii, α.μ. Sclerotium rolfsii
Άλλα ονόματα: Sclerotial blight, stem rot, southern blight, bed rot, cottony rot, Sclerotium wilt, collar rot, crown rot, fire fang root rot, foot rot, southern wilt

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:53

Σήψεις καρπών από πενικίλλια

Επιστημονικό όνομα: Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Penicillium expansum, Penicillium sp.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:51

Περονόσπορος Τομάτας

Επιστημονικό όνομα: Phytophthora infestans
Άλλο όνομα: late blight

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:51

Περονόσπορος της Πατάτας

Επιστημονικό όνομα: Phytophthora infestans
Άλλο όνομα: late blight, potato blight

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:50

Περονόσπορος κολοκυνθοειδών

Επιστημονικό όνομα: Pseudoperonospora cubensis
Άλλο όνομα: Ψευδοπερονόσπορος, Peronosporaceae, Peronosporales, Oomycetes, Φυκομύκητες

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 20:50

Περονόσπορος αμπελιού

Επιστημονικό όνομα: Plasmopara viticolas
Άλλο όνομα: Downy mildew

Σελίδα 1 από 3