Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:48

Αφίδες Λαχανικών

Επιστημονικό όνομα: Aphis gossypii, Aphis fabae, Myzus persicae, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Brevicoryne brassicae

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:46

Αφίδες (Aphids)

Επιστημονικό όνομα: Aphids

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:44

Αφίδα βαμβακιού

Επιστημονικό όνομα: Aphis gossypii

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:43

Ατομάρια

Επιστημονικό όνομα: Atomaria linearis

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:37

Άλτης ή Ψύλλος

Επιστημονικό όνομα: Chaetocnema sp., Haltica sp.

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:28

Αλευρώδης των θερμοκηπίων

Επιστημονικό όνομα: Trialeurodes vaporariorum

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:26

Αλευρώδης του καπνού

Επιστημονικό όνομα: Bemisia tabaci

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 15:24

Αλευρώδης

Επιστημονικό όνομα: Bemisia tabaci

Επιστημονικό όνομα: Agrotis segetum, Agrotis ypsilon

Σελίδα 6 από 6