Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Aphis gossypii

Επιστημονικό όνομα: Aphis gossypii, Aphis fabae, Myzus persicae, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Brevicoryne brassicae

Επιστημονικό όνομα: Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, A. frangulae

Επιστημονικό όνομα: Xylophilus ampelinus
Άλλο όνομα: τσιλίκ μαράζι

Επιστημονικό όνομα: Botrytis cinerea
Άλλο όνομα: Σαπίλα, Gray Mold

Επιστημονικό όνομα: Botryotinia eliana
Άλλο όνομα: Τεφρά σήψη, grey rot, grey mold

Επιστημονικό όνομα: Lygus pabulinus, L. pratensis, L. rugulipennis, Calocoris sp.

Επιστημονικό όνομα: Lygus pratensis, Calocoris norvegicus.
Άλλα ονόματα: Λύγκος, Καλόκορη

Επιστημονικό όνομα: Gryllotalpa gryllotalpa
Άλλα ονόματα: Κρεμμυδοφάγος, Κολοκυθοκόφτης, Πρασάγγουρας