Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Leptinotarsa decemlineata

Επιστημονικό όνομα: Colomerus vitis

Επιστημονικό όνομα: Lobesia botrana

Επιστημονικό όνομα: Zabrus tenebrioides

Επιστημονικό όνομα: Thrips tabaci

Επιστημονικό όνομα: Drepanothrips reuteri

Επιστημονικό όνομα: Frankliniella occidentalis

Επιστημονικό όνομα: Phellinus igniarius, Stereum hirsutum
Άλλα ονόματα: Esca, black measles, apoplexy

Επιστημονικό όνομα: Helicobasidium purpureum, Rhizoctonia violacea
Άλλα ονόματα: Esca, black measles, apoplexy