Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Pieris brassicae, Mamestra brassicae, Plutella maculipennis, Trichoplusia ni

Επιστημονικό όνομα: Helicoverpa armigera, Laphygma exigua, Prodenia litura (Spodoptera littoralis)

Επιστημονικό όνομα: Cassida nebulosa, C. nobilis, C. seraphina

Επιστημονικό όνομα: Corticium solani, Rhizoctonia solani var. betae

Επιστημονικό όνομα: Eutetranychus carpini, Tetranychus urticae

Επιστημονικό όνομα: Mycorellosiella fulva, (συν. Fulvia fulva, συν. Cladosporium fulvum)
Άλλο όνομα: Leaf mold

Επιστημονικό όνομα: Bothynoderes punctiventris