Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Eulecanium corni, Pulvinaria vitis

Επιστημονικό όνομα: Onychiurus spp.

Επιστημονικό όνομα: Meloidogyne spp.
Άλλο όνομα: root-knot

Επιστημονικό όνομα: Lixus scabricollis, L. ascani, L. junci

Επιστημονικό όνομα: Liriomyza brionyae, L. huidobrensis, L. trifolii

Επιστημονικό όνομα: Erwinia carotovora
Άλλο όνομα: Soft rot, stem rot