Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Melolontha melolontha, M. hippocastani

Επιστημονικό όνομα: Rust Fly, Chamaepsila rosae

Επιστημονικό όνομα: Eutypa lata συν. Eutypa armenicae, Diatrypaceae, Ασκομύκητες Ατελής μορφή: Cytosporina lata συν. Libertella blepharis
Άλλο όνομα: die back, gummosis, dying arm

Επιστημονικό όνομα: Meloidogyne spp., Globodera (Heterodera) rostochiensis, G. schachtii,G. cruciferae, Pratylenchus spp.

Επιστημονικό όνομα: Otiorrhynchus spp.

Επιστημονικό όνομα: Plasmopara viticolas
Άλλο όνομα: Downy mildew