Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Pseudoperonospora cubensis
Άλλο όνομα: Ψευδοπερονόσπορος, Peronosporaceae, Peronosporales, Oomycetes, Φυκομύκητες

Επιστημονικό όνομα: Phytophthora infestans
Άλλο όνομα: late blight, potato blight

Επιστημονικό όνομα: Phytophthora infestans
Άλλο όνομα: late blight

Επιστημονικό όνομα: Helicoverpa armigera

Επιστημονικό όνομα: Bibio hortulanus

Επιστημονικό όνομα: Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Penicillium expansum, Penicillium sp.

Επιστημονικό όνομα: Corticium rolfsii συν. Athelia rolfsii, Pellicularia rolfsii, α.μ. Sclerotium rolfsii
Άλλα ονόματα: Sclerotial blight, stem rot, southern blight, bed rot, cottony rot, Sclerotium wilt, collar rot, crown rot, fire fang root rot, foot rot, southern wilt

Επιστημονικό όνομα: Agriotes lineatus, A. obscurus
Άλλο όνομα: Wireworms

Επιστημονικό όνομα: Laphygma exigua, Prodenia litura, S.exigua
Άλλο όνομα: Λάφυγμα, Προντένια