Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Tanymecus palliatus, T. dilaticolis

Επιστημονικό όνομα: Empoasca flavescens, E. decipiens, E. libyca, Eupteryx atropunctata

Επιστημονικό όνομα: Tipula paludosa

Επιστημονικό όνομα: Byctiscus betulae

Επιστημονικό όνομα: Sparganothis pilleriana
Άλλα ονόματα: Τυλιγάδι, Πυραλίδα της αμπέλου

Επιστημονικό όνομα: Hylemyia coarcata

Επιστημονικό όνομα: Phthorimaea opercullela

Επιστημονικό όνομα: Phomopsis viticola συν. Phoma viticola, Phomopsis ampelopsidis Fusicoccum viticolum, Coelomycetes, Αδηλομύκητες

Επιστημονικό όνομα: Phyllocnistis citrella
Άλλο όνομα: Leaf Miner

Επιστημονικό όνομα: Viteus vitifolii