Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Bemisia tabaci

Επιστημονικό όνομα: Trialeurodes vaporariorum

Επιστημονικό όνομα: Alternaria alternata f.sp. lycopersici, Alternaria alternata, Alternaria tenuis

Επιστημονικό όνομα: Chaetocnema sp., Haltica sp.

Επιστημονικό όνομα: Colletotrichum orbiculare (συν. Colletotrichum lagenarium, συν. Gloeosporium lagenarium)

Επιστημονικό όνομα: Atomaria linearis

Σελίδα 1 από 9