Αναζήτηση Εχθρών και Ασθενειών Φυτών

Τύπος προσβολής

Εμφάνιση Συπτωμάτων σε

Προσβάλει

Εχθροί-Ασθένεις Φυτών

Επιστημονικό όνομα: Phytometra gamma, Autographa gamma

Επιστημονικό όνομα: Globodera rostochiensis (=Heterodera rostochiensis), G. pallida (=H. pallida)

Επιστημονικό όνομα: Planococcus citri
Άλλο όνομα: Βαμβακάδα ή ψευδόκοκκος των εσπεριδοειδών, Citrus mealybug

Επιστημονικό όνομα: Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica, Erysiphaceae, Erysiphales, Ασκομύκητες
Άλλο όνομα: Powdery Mildews

Επιστημονικό όνομα: Uncinula necator, ατελής μορφή Oidium tuckeri, Erysiphaceae, Ασκομύκητες
Άλλο όνομα: Στάχτωμα, θειαφασθένεια, χολέρα, μπάστρα, μπασαράς, αλευράς, λόβα, σιναπίδι, Powdery Mildew

Επιστημονικό όνομα: Leveillula taurica, Erysiphaceae, Erysiphales, Pyrenouycetes, Ασκομύκητες

Σελίδα 9 από 9