Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010 10:43

Η φυτοπροστασία στη βιολογική γεωργία

Γράφτηκε από τον 

Βρήκα ένα ενδιαφέρον κείμενο 95 σελίδων με τίτλο "Η φυτοπροστασία στη βιολογική γεωργία". Το κείμενο έχει γράψει ο Φώτιος Γραβάνης, καθηγητής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας. Μπορείτε να το διαβάσετε online στην υπηρεσία scribd.com.

Παραθέτω ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του κειμένου.

"Ο άνθρωπος, στα πλαίσια της άσκησης της γεωργίας, πέραν των άλλων λαµβάνει µέτρα για τη διατήρηση των καλλιεργειών του σε υγιεινή κατάσταση. Τα µέτρα αναφέρονται στη γνώση των αιτιολογικών παραγόντων που επιφέρουν ζηµίες και ασθένειες στα καλλιεργούµενα φυτά, καθώς και στους τρόπους αντιµετώπισής τους. Αυτά είναι τα λεγόµενα φυτοπροστατευτικά µέτρα ή γενικότερα η φυτοπροστασία.

Τα καλλιεργούµενα φυτά αλλά και τα παράσιτά τους αλληλοεπηρεάζονται, δεχόµενα παράλληλα την επίδραση των αβιοτικών παραγόντων στο Οικοσύστηµα.

Τα παράσιτα επηρεάζουν την υγεία του φυτού ή/και την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων του, δρώντας σε όλα τα όργανα του υπεργείου ή υπογείου τµήµατος των φυτών. Αυτά αποτελούν είδη που ανήκουν σε διάφορες οµάδες ζωντανών οργανισµών, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι τα έντοµα, τα ακάρεα, οιµύκητες, τα βακτήρια και οι νηµατώδεις.

∆εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η άσκηση της γεωργικής πράξης είναι µία οικονοµική δραστηριότητα του ανθρώπου, που αφενός µεν διαταράσσει τη βιολογική ισορροπία αφετέρου δε πρέπει να έχει οικονοµικό αποτέλεσµα. Έτσι, και ειδικότερα στα πλαίσια της βιολογικής παραγωγής, οι προσπάθειες κατατείνουν στη λήψη του µεγίστου δυνατού οικονοµικού αποτελέσµατος ενώ παράλληλα δεν επηρεάζουν αρνητικά το βιολογικό περιβάλλον του συστήµατος (αγροοικοσυστήµατος).

Για την άσκηση φυτοπροστασίας ειδικότερα στα πλαίσια βιολογικής γεωργίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω έννοιες:

Πληθυσµός: Είναι η οµάδα ατόµων του ιδίου είδους που καταλαµβάνει δεδοµένη περιοχή στο οικοσύστηµα.

Αγροοικοσύστηµα: Είναι το οικοσύστηµα (το σύστηµα οργανισµών και περιβαλλοντικών στοιχείων) στο οποίο ασκείται η γεωργική πράξη (αγρός, περιβόλι, κλπ.) (Johansen, 1978). Είναι τεχνητό σύστηµα σε αντίθεση µε το φυσικό περιβάλλον. Το αγροοικοσύστηµα στη βιολογική γεωργία τείνει προς το φυσικό και είναι περισσότερο αποτελεσµατικό όσο πληρέστερη είναι η γνώση των πληθυσµών των οργανισµών που υπάρχουν και οι διακυµάνσεις τους.

Αναπαραγωγικό δυναµικό: Είναι η ικανότητα ενός οργανισµού να αυξάνει την πυκνότητα του πληθυσµού του υπό δεδοµένες κανονικές συνθήκες.

Επίπεδο οικονοµικής ζηµίας: Είναι το επίπεδο του πληθυσµού ενός φυτοπαρασίτου ή φυτοπαθογόνου κατά το οποίο αρχίζει να επιφέρει οικονοµική ζηµία στην καλλιέργεια.

Βαθµός ανεκτικότητας: Είναι το σηµείο πυκνότητας πληθυσµού ενός φυτοπαρασίτου, µέχρι το οποίο δεν δικαιολογείται η λήψη φυτοπροστατευτικών µέτρων (Παλούκης, 1979).

Σηµείο οικονοµικής αντιµετώπισης φυτοπαρασίτων και φυτοπαθογόνων (economic threshold): Είναι το επίπεδο του πληθυσµού φυτοπαρασίτων και φυτοπαθογόνων στο οποίο πρέπει να λαµβάνονται φυτοπροστατευτικάµέτρα ώστε να παρεµποδιστούν οι πληθυσµοί τους να φθάσουν στο επίπεδο οικονοµικής ζηµίας.

Περιβαλλοντική πίεση: Είναι το αποτέλεσµα δράσης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων επί του πληθυσµού ενός φυτοπαρασίτου.

Γενικό επίπεδο ισορροπίας: Είναι η µέση πυκνότητα πληθυσµού ενός φυτοπαρασίτου σε µακρά χρονική περίοδο κατά την οποία δεν παρατηρείται µόνιµη περιβαλλοντική αλλαγή..."

 

Διαβάστηκε 10496 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 09:25
ilias

Ιστότοπος: www.altermarket.com
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια